Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  תיקון צו ירושה בבית הדין הרבני (מדריך משפטי)

  בקשה לתיקון צו ירושה תוגש לבית הדין הרבני כאשר הוא זה שנתן את הצו המקורי.

  תיקון צו ירושה בבית הדין הרבני (מדריך משפטי)

  תוכן עניינים

  מה התפקיד של תיקון צו ירושה?

  בקשה לתיקון צו ירושה תוגש כשאין צורך לבטל את הצו הירושה, אולם כן יש צורך לשנות את זהות היורשים מאחר ועלו עובדות חדשות שלא צוינו בפני רשם הירושה במועד מתן הצו.

  מה ההבדל בין תיקון צו ירושה לביטול צו ירושה?

  עורך דין לענייני ירושה יוסף גביזון מסביר כי תיקון צו לא פוסל את הצו אלא מדייק אותו, לעומת ביטול צו ירושה שפוסל את הצו כולו, כאילו מעולם לא ניתן ומבטל את המשמעויות המשפטיות העולות מתוכו.

  מי יכול לבקש תיקון צו ירושה?

  כל אדם המעוניין בדבר יכול להגיש בקשה לתיקון צו ירושה. כלומר, כל אדם הרואה עצמו נפגע ממתן או תוכן צו הירושה יוכל להגיש בקשה לתיקונו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   איך מגישים בקשה לצו ירושה לבית הדין הרבני?

   חוק הירושה קובע כי הבקשה תוגש לרשם הירושות או לערכאה שנתנה את ההחלטה מלכתחילה. לכן, ככל שבית הדין הרבני העניק את צו הירושה, ניתן יהיה להגיש בקשה לתיקון צו ירושה ישירות אליו.

   בבקשה יש לציין –

   • שמות כל היורשים וכתובותיהם
   • פירוט העובדות בצורה מעמיקה ואימותם בתצהיר.
   • ניתן לצרף בקשה לעיכוב ביצוע של החלטה.
   • יש לצרף אסמכתת אישור תשלום אגרה מתאימה בלשכת רשם הירושות.

   חשוב לזכור, מסבירה עורכת דין מיטל גולן – כי הבקשה תעסוק אך ורק ביישום הוראות חוק הירושה לנוכח עובדה או טענה חדשה ולא בזהות היורשים או היקף החלקים המגיעים להם!

   מתי יתוקן צו ירושה?

   שיהוי – בית המשפט יבחן את טיבה ומשקלה של הטענה החדשה מול מידת האיחור בהגשת הבקשה. שאלת השיהוי היא שאלה מרכזית ומשמעותית העשויה להוביל לביטול הבקשה כולה. העמדת נימוק ראוי וסביר שישכנע את בית המשפט כי השיהוי לא באשמת המבקש, עשוי להביא לכך שסוגיית השיהוי לא תמנע מבית הדין הרבני לדון בבקשה.

   מהו נימוק ראוי וסביר לסיבת השיהוי? נימוק ראוי יהיה כזה שיסביר במדויק מדוע המבקש השתהה בהגשתו. דוגמה מהפסיקה נראה במקרה שהתרחש, בו בית המשפט השתכנע כי המבקשת גילתה שסבתה נפטרה רק במקרה, כאשר עלתה לקברו של אביה ולכן התנהגותה לא לקתה בשיהוי.

   טענת אי כשירות המנוח וטענת השפעה בלתי הוגנת – אם מדובר בבקשה לביטול צו קיום צוואה הרי שהוכחת טענה שהמנוח לא היה כשיר בעת עריכת הצוואה תבטל את הצוואה ואת צו הקיום או תתקן את הצוואה במידת האפשר.

   בית המשפט קבע כי בקשה לתיקון צו צוואה הינה חריג לכלל בדבר סופיות הדיון ולכן על המבקש להוכיח –

   • תום לב וניקיון כפיים – בית המשפט קבע כי מבקש קיום הצו צריך להוכיח לבית המשפט שהוא עצמו לא אשם שנפל בצו הקיום טעות.
   • ראשית ראיה – הראיות צריכות לשכנע את בית המשפט באמיתות טענותיו.
   • עובדה חדשה – שלא הייתה בפני בית הדין הרבני בעת מתן הצו.

   מהי עובדה חדשה באשר לתיקון צו ירושה?

   סעיף 72 לחוק הירושה קובע כי בכדי לתקן צו ירושה יש להביא עובדה חדשה שלא הייתה בפני בית הדין הרבני בעת מתן הצו. עובדה שכזו יכולה להיות פטירתו של אדם המשפיע על הרכב היורשים באופן המחייב את קבלת הבקשה לתיקון צו ירושה וכדומה.

   בכדי לתקן צו ירושה יש להביא עובדה חדשה שלא הייתה בפני בית הדין הרבני

   בית המשפט קבע כי חוק הירושה לא מעניק לבית המשפט סמכות לדון בראיה חדשה אלא רק בעובדה חדשה. כלומר, חוק הירושה מאפשר להביא עובדות או טענות חדשות שלא היו ידועות בעת מתן הצו אך לא ראיות שמטרתן להוכיח את אותן טענות.

   איך ישפיע צו שינוי ירושה על אדם שהסתמך על הצו?

   חוק הירושה קובע כי אדם שרכש זכות בתום ליבו ושילם עבורה תוך הסתמכות מלאה על צו הירושה או צו הקיום שהיה בתוקף באותה שעה או אדם ששילם חובותיו בתום ליבו תוך הסתמכות מלאה בירושה – זכותו לא תבוטל אף אם הצו תוקן.

   לסיכום, בית הדין הרבני יוכל לדון בבקשה לתיקון צו ירושה כשאת צו הירושה המקורי הוא זה שהביא. בבדיקת הבקשה, בית הדין יבדוק נימוקיה ואף יתייחס לשאלת השיהוי שבהגשתה ולנימוקים שבבקשה.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף