Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  שכירות דירה בלתי מוגנת עם אופציה

  מחירי הדירות בארץ הולכים ועולים ועימם גובר הקושי לרכוש נכסים ללא קבלת סיוע. בשל כך, לקוחות רבים פונים לשוק שכירות הדירות בכדי למצוא מענה לדיור הולם במחיר הגון. היצע הדירות להשכרה גדל והביקוש לדירות אפילו יותר. על כן כשוכרים ואף כבעלי נכסים שנועדו להשכרה, נדרשת היכרות עם האפשרויות החוזיות השונות ועם ההתחייבויות הכרוכות בהן.

  שכירות דירה בלתי מוגנת עם אופציה

  כל חוזה שכירות שנתחם הוא בעל אופי שונה, אפילו אם מדובר באותה הדירה בדיוק. היות ומדובר בשוכרים שונים בעלי דרישות וצרכים מגוונים, כל שוכר מגיע עם דרישות אחרות ומבצע את ההתאמות הדרושות בחוזה. מצב דברים זה משפיע על סוג החוזה שנחתם, אופי העסקה והאפשרויות העומדות בפני הצדדים ונגזרות מכך באופן ישיר.

  תוכן עניינים

  שכירות בדמי מפתח

  מקובל לכנותה בשם "שכירות דירה מוגנת". תשלום דמי המפתח למשכיר מקנה זכויות לשוכר ומכתיבה את אופי היחסים ביניהם בעקבות כך. תשלום דמי מפתח מקנה לשוכר אפשרות להישאר בדירה עד יומו האחרון ומוזילה את דמי השכירות התקופתיים שהוא מעביר לבעל הנכס.

  חשוב לציין שחוזה בדמי מפתח פחות נהוג כיום ואם ניתן למצוא דירות שקיים בהם הסדר מסוג זה, בדרך כלל יהיו דירות ישנות עם בעלי דירה מבוגרים שאינם ערים לשינויים ולנורמות המקובלות.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   שכירות בלתי מוגנת

   חוזה מסוג זה הוא החוזה הנפוץ והמקובל יותר והוא שונה במהותו מחוזה דירה מוגנת. בחוזה שכירות דירה בלתי מוגנת קיימים שני הבדלים מרכזיים:

   • השוכר לא מעביר תמורה שאינה נכללת בדמי השכירות (להוציא בטחונות). התשלום מבוצע בצורה מסודרת בהתאם לקבוע בחוזה ביחס לגובה דמי השכירות, מועד ואופן העברתם.
   • לא קיימת התחייבות מצד בעל הנכס לאפשר לשוכר להתגורר בו עד יומו האחרון, קיים תאריך התחלה וסיום שמוסדרים במסגרת החוזה. בכפוף לקבוע בחוזה נדרש השוכר לפנות את הדירה או לבחור להאריך את שהותו לפי תנאים שיקבעו השוכר והמשכיר ביניהם.

   סעיף אופציה

   במסגרת חוזה מכל סוג, זכאיים שני הצדדים להחליט על תוכן החוזה ועל סעיפיו השונים. כאשר מדובר בחוזה שכירות בעל הנכס והשוכר קובעים במשותף את סעיפי החוזה ואת החיובים הכרוכים בו. אחד הסעיפים שניתן להוסיף במסגרת ערכית החוזה הוא "סעיף אופציה".

   קיומה של האופציה בחוזה מאפשרת לשוכר להאריך את תוקפו של החוזה לפי מה שסוכם. כשמודבר בחוזה שכירות עם אופציה להארכה, הסעיף בדרך כלל ישרת את טובת השוכר. שהרי, ברור שאין בידי המשכיר לכפות על השוכר להמשיך ולשכור את נכסו אם לא יחפוץ בכך.

   בדרך כלל, מימוש האופציה מחייבת את השוכר על הודעה מראש ביחס לכוונתו להאריך את החוזה בהתראה שאינה קצרה מפרק הזמן שנקבע בחוזה. איחור בהעברת ההודעה על נכונות להארכה, עלולה לשלול את הזכות או לגרור פנייה לערכאות בכדי ליישב את חוסר ההסכמה שנוצרה.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף