Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי



  צוואת פסול דין (קטין או בגיר שהוכרז כפסול דין) (מדריך משפטי)

  כל אדם יכול לממש חירותו ולכתוב צוואה כראות עיניו. מילוי רצונו של המנוח באשר לחלוקת עיזבונו הוא ערך עליון במשפט הישראלי, עם זאת במצבים בהם האדם לא כשיר לבטא רצונו האמיתי, בית המשפט ייאלץ להגביל חירותו ולפסוק כי הוא פסול דין.

  צוואת פסול דין (קטין או בגיר שהוכרז כפסול דין) (מדריך משפטי)

  תוכן עניינים

  מיהו פסול דין?

  פסול דין הוא אדם שסובל מליקוי נפשי או שכלי והוכר ככזה על ידי בית המשפט.

  לאחר שאדם הוכר כפסול דין ימונה עבורו אפוטרופוס שתפקידו לקבל החלטות משפטיות עבורו, במרבית המקרים, האפוטרופוס יהיה קרוב משפחה. כל עוד בית המשפט לא הגדיר אדם כפסול דין לא ייחשב ככזה וצוואתו לא תיפסל, אף אם הוא לוקה במצב נפשי רעוע.

  קטין כפסול דין – קטין לענייני צוואות הוא אדם שטרם מלאו לו 18 שנים. צוואה שנכתבה בעת שהמצווה היה קטין תיפסל, אף אם היה מודע לטיבה של הצוואה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם קטין יכול לערוך צוואה באמצעות נציג? על פי חוק הירושה, קטין לא יוכל לערוך צוואה שתאושר על ידי אדם אחר, אף אם מדובר בנציגו.

   בגיר כפסול דין – סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסיות קובע הוראות שבהתקיימותם בית משפט יהא רשאי לקבוע כי מדובר בפסול דין:

   • אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו
   • הבקשה הוגשה על ידי בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו
   • בית המשפט שמע בעצמו את האדם או נציגו

   אבחונו של אדם כמי שלא מסוגל לדאוג לענייניו מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו יהיה באמצעות חוות דעת רפואית בלבד. כיום, בית המשפט יכריז על אדם כפסול דין בעיקר במצבים בהם יש צורך להגן עליו מפני פעולות שהוא מבצע בדרך שגרה.

   הסמכות לקביעה כי אדם הוא פסול דין

   מי שיקבע סופית לגבי כשירותו של אדם הוא בית המשפט בלבד.

   מערכת המשפט בישראל מעניקה זכות מלאה לבתי המשפט לקבוע מי ייחשב כפסול דין וזאת בהתבסס על פרמטרים שבחוק. עורך דין לסכסוכי ירושה יוסף גביזון מסביר כי ככל שבית המשפט יכיר באדם כפסול דין, צוואתו תתבטל, יחד עם זאת, קיימת התחשבות רבה ברצונותיו של אדם באשר לעיזבונו אחרי מותו.

   הכרזה על אדם כפסול דין מבוססת על הליך משפטי מורכב, במהלכה בית המשפט יבחן שלושה פרמטרים:

   • האם קיימת למצווה מודעות לקיום הצוואה.
   • האם קיימת למצווה יש מודעות להיקף נכסיו.
   • האם המצווה מבין את השלכותיה של הצוואה.

   הכרזתו של אדם כפסול דין מתבצעת רק במקרים חריגים, בהם ניתן להבין בבירור כי התנהגותו של היורש אינה מקובלת.

   הכרזתו של אדם כפסול דין מתבצעת רק במקרים חריגים

   פסול דין שהכרזתו בוטלה – מה דין הצוואה?

   קיימים מקרים, בהם אדם הוכרז כפסול דין ובחלוף השנים הכרזתו בוטלה. במקרים בהם בית המשפט ביטל מעמדו של פסול דין ולאחר מותו התברר כי רשם צוואה זמן מה לפני שינוי מעמדו, צוואתו תבוטל. כלומר, עד לביטולו הרשמי של הסטטוס פסול-דין- דין הצוואה להתבטל.

   חובת הוכחה באשר לפסילת צוואה

   חובת ההוכחה לגבי פסילתה של הצוואה מוטלת על המבקש. על מנת לאשר צוואה פגומה על בית המשפט להפעיל סמכותו המאפשר לתקן צוואות פסולות, אולם רק במידה ולבית המשפט אין כל ספק באמתותה.

   איך נכסים מתחלקים במקרה בו נפסלת צוואה?

   כשבית משפט מורה על ביטול צוואה, דינה כאילו לא הייתה מעולם. ככל שקיימת צוואה קודמת, הנכסים יחולקו על פיה וככל וזוהי הצוואה הראשונה, מחלקים את הנכסים על פי החלוקה הרשומה בחוק הירושה.

   לסיכומו של דבר, כתיבת צוואה מבטיחה כי רכושו של אדם יחולק כרצונו, עם זאת העדר כשרותו של אדם מובילה לפסילת צוואתו. בשל החשש בפגיעה ממשית בזכות חירותו של אדם ורצונו החופשי לחלק נכסיו כרצונו, בית המשפט יפסוק כי מדובר בפסול דין ויבטל צוואתו במקרים חריגים בלבד.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף