Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  עבודתו של הנוטריון – נתונים שחשוב לדעת

  חוק הנוטריונים מגדיר את עבודתו של נוטריון, סמכויותיו וקריטריונים לקביעת שכרו. זקוקים לשירותים נוטריונים? מומלץ לקרוא.

  עבודתו של הנוטריון – נתונים שחשוב לדעת

  מוסד הנוטריון הוא מוסד בעל חשיבות ציבורית משפטית רחבה. הנוטריונים מתמנים לתפקידם רק לאחר שהגישו בקשה מיוחדת לכך, בה דנו חברי וועדת הרישיונות. וועדה זו בוחנת האם המועמד עומד בתנאי החוק לכהן כנוטריון והאם אין מניעה כי ישמש כנוטריון. כמו כן, כאשר מוגשת התנגדות לבקשה, תדון הוועדה בבקשה לגופה, לאחר שתקבל את תגובת המבקש.

  תוכן עניינים

  חוק הנוטריונים והתקנות, הם הדינים המרכזיים החלים על עבודת הנוטריון. הם קובעים את הכשירות לכהן כנוטריון, את סמכויותיו של נוטריון, אופן ביצוע פעולותיו ועוד. מטבע הדברים, מדובר בכמות נכבדה של הוראות אך ישנם נתונים מסוימים שחשוב מאוד לדעת על עבודתו של נוטריון.

  ראשית דבר, חשוב לציין כי עבודתם של נוטריונים מפוקחת ומבוקרת על ידי מבקרים שמונו והוכשרו לכך הפועלים ברחבי הארץ. נוטריון מפוקח באופן נוסף, על ידי תלונות הציבור המגיעות אל המחלקה לרישוי נוטריונים. הציבור רשאי לפנות אל המחלקה בכל עת ובכל עניין הקשור אל עבודת נוטריון.

  מהם הנתונים הנוספים שיש לדעת באשר לעבודת נוטריון?

  שכרם של הנוטריונים

  שכרו של נוטריון קבוע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותי נוטריון) ואינו נתון לשיקול דעתו של הנוטריון. משמעותו של דבר היא כי גביית שכר נמוך או גבוה מן האמור בתקנות, מהווה עבירת משמעת. כידוע, נוטריון אשר ביצע עבירת משמעת, מסתכן בהגשת קובלנה נגדו ובעמידה לדין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   נושא אחידות השכר בעבור שירותים נוטריונים הוא בעל חשיבות גדולה כל כך עד כי נקבעו הוראות גם באשר לסמכותו של נוטריון שלא לגבות שכר כלל בעבור שירותים נוטריונים. ועדת הנוטריונים של לשכת עורכי הדין אישרה אי גביית שכר במקרים שלהלן בלבד:

   1. אדם חסר אמצעים: נוטריון רשאי שלא לגבות שכר מאדם אשר הוכר על ידי הרשויות כחסר אמצעים.

   2. קולגה: נוטריון יכול שלא לגבות שכר כאשר הוא מבצע עבודה עבור קולגה שהוא נוטריון.

   3. הוצאת אישור חלופי: כאשר יש צורך באישור נוטריוני חלופי עקב טעות של הנוטריון, יכול הנוטריון שלא לגבות שכר עבור האישור החלופי.

   עבודת נוטריון – הוכחת זכות החתימה

   אחד מן השירותים הנוטריונים שרשאי נוטריון לספק הוא אימות חתימה. טרם אימות חתימה, חייב נוטריון לזהות את האדם העומד מולו באמצעים המקובלים כגון תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה. במקרים בהם מתבקש נוטריון לאשר כי פלוני חתם בפניו בשמו של אדם אחר או בשם של תאגיד, נאמן וכדומה, מחויב נוטריון לבקש, טרם יעניק את האישור, הוכחה בכתב בדבר זכות החתימה של אותו פלוני לחתום בשם האישיות האחרת.

   ההוכחה בכתב צריכה לשכנע את הנוטריון כי פלוני אכן הוסמך לחתום בשמו של אחר. אם הנוטריון לא שוכנע בדבר זכותו של פלוני לחתום בשם אחר, עליו לסרב לאמת את חתימתו.

   אי הקפדה על הוראה זו מאפשרת את ביצוען של פעולות משפטיות בלתי חוקיות שהרי לא ייתכן כי פלוני יחתום בשם אדם אחר ללא שקיבל אישור לעשות כך. ללא הוכחת זכות החתימה, יכול פלוני לעשות פעולות מרחיקות לכת בשם אחר ולגרום לנזקים רבים.

   שמירת עותקים על ידי נוטריון

   לעיתים, נוטריון אינו מקפיד על מילוי ההוראה הזו אשר בתקנות, הקובעת כי נוטריון מוכרח לשמור עותק אחד מכל אישור נוטריוני שהנפיק, לתקופה של שבע שנים. לעותק של האישור יש לצרף גם עותק של המסמך אשר לגביו ניתן האישור.

   נוטריון יספק העתק מאושר על ידו של האישור הנוטריוני לא רק ללקוח, על פי בקשתו, אלא על פי בקשת כל אדם אשר ביקש לערוך את המסמך המקורי, כל אדם אשר חתם עליו, מי שהוענקו לו זכויות על פי המסמך וכדומה, כאמור בתקנות.

   נתונים נוספים

   ישנם עוד שני עניינים נוספים שכדאי להכיר בהקשר של עבודת נוטריון. הראשון הוא נושא הרישום של הכנסות הנוטריון. נוטריון חייב לנהל רישום נפרד על הכנסותיו כנוטריון ואל לו לאחד בין אלו ובין הכנסותיו ממקור אחר. יובהר כי חובה זו מוטלת באופן ישיר על נוטריון ולא על בעל מקצוע כגון רואה חשבון.

   עניין נוסף הוא תקינותה של חותמת נוטריון. תקנות הנוטריונים מכילות הסבר ברור וכן דוגמא, כיצד על חותמת נוטריון להיראות. נוטריונים מחויבים להקפיד על שימוש נכון בחותמת, על תקינותה ועל צורה נאותה. כאשר החותמת נפגמה או נשחקה, יש להחליפה בחדשה לשם שמירה על האמינות של האישור הנוטריוני ועל כבודו של מוסד הנוטריון.

   נוטריון פועל מכוח סמכותו שניתנה לו בחוק הנוטריונים ובתקנותיו. הדברים שלעיל מהווים סיכום חשוב ותמציתי באשר לנתונים שחשוב לדעת על עבודתו של נוטריון, כדוגמת, שכר הטרחה של נוטריון וחובתו לקבל הוכחה על זכות החתימה של מי שמבקש לחתום בשם אחר.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף