Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  סוגים של שירותי נוטריון

  יודעים מהו נוטריון? אילו שירותים מעניק נוטריון? הידעתם שישנם סוגים שונים של נוטריונים? קראו והשכילו.

  סוגים של שירותי נוטריון

  כל סמכות נוטריונית, צריכה להיעשות על פי ההוראות שבחוק הנוטריונים ותקנותיו. רשימת הסמכויות המלאה מופיעה בחוק הנוטריונים, למעט סמכותו של נוטריון לאמת צוואה. סמכות זו מופיעה בסעיף 22 לחוק הירושה.

  תוכן עניינים

  משרדי נוטריון אינם חייבים להציע את כלל השירותים, אך בעת מתן שירות נוטריוני, יקפיד נוטריון על מילוי כל הכללים. ישנן הוראות בחוק הרלוונטיות לגבי כל פעולה וישנן אחרות, המתייחסות לפעולה מסוג מסוים.

  דוגמא להוראה כללית, אחת החשובות שבהן, היא חובתו של נוטריון לברר את זהות הפונה ולקבל תעודה ציבורית המוכיחה את הזהות.

  הוראה ספציפית לגבי פעולה מסוימת, היא למשל ההוראה לגבי מסמך חוץ.אם הובא בפני נוטריון, מסמך בשפה שהוא אינו מכיר, לא ייתן את אישורו, אלא אם צורף למסמך, תרגום בשפה הידועה לנוטריון. למותר לציין כי התרגום חייב להיות מלווה בתצהיר מתורגמן, על מנת שניתן יהיה לסמוך על כך כי התרגום נאמן למסמך המקור.

  מהם הסוגים השונים של שירותי נוטריון? מהי משמעותן של ההוראות לזיהוי פונה ולבירור הכשרות המשפטית?

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   שירותי נוטריון נפוצים

   סעיף 7 לחוק הנוטריונים וסעיף 22 לחוק הירושה, מונים יחדיו את כל סמכויות הנוטריון. ניתן לחלק את שירותי הנוטריון לשירותים נפוצים, אותם מתבקש נוטריון לבצע ברמה יומיומית, ולשירותים מיוחדים, להם יש דרישה נמוכה יותר.

   שירותי נוטריון נפוצים במיוחד:

   1. אימות חתימה: השירות הנפוץ ביותר לו זקוק הציבור הוא אימות חתימה על מסמך. בין אם מדובר באימות מסמך של תאגיד, יפוי כח לביצוע עסקה או כל מסמך אחר, שירות זה מבוצע באופן יומיומי במשרדי נוטריון.

   שני תנאים לאימות חתימה: הראשון הוא כי הפונה הזדהה בפני הנוטריון והשני הוא כי הוא יחתום בפניו. כמו כן, אם חותם אדם על מסמך בשם אחר, לא יאמת נוטריון את חתימתו, אלא הם הוצגה בפניו ראיה בכתב, להוכחת זכות החתימה.

   2. אישור תצהיר והצהרה: משמעותו של תצהיר או הצהרה, הוא כי החותם, מצהיר בפני הנוטריון, כי האמור בהצהרה הוא אמת, שאם לא, הוא יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

   3. נאמן למקור: אישורי נאמן למקור הם שירות נוטריוני הנדרש בתדירות גבוהה לציבור.

   שלושת השירותים הללו, הם השכיחים ביותר במשרדי נוטריון, כאשר לצדם יש שירותים אחרים, להם יש דרישה פחות תכופה.

   שירותי נוטריון מיוחדים

   משרדי נוטריון מציעים את רוב שירותי הנוטריון, אם לא את כולם אך הדרישה להם, שונה. כאמור, ישנן סמכויות אשר הנוטריון מבצען באופן יומיומי ואחרות, מיוחדות יותר, נדרשות הרבה פחות:

   1. אישור נכונות תרגום: נוטריון השולט בשפה נוספת מלבד עברית, למשל, אנגלית או ספרדית, מציע לרוב שירות של תרגום נוטריוני או אישור נכונות תרגום. בין אם הנוטריון מתרגם את המסמך ובין אם מאשר נכונות תרגום של אחר, מוכרח הוא לשלוט היטב בשפה בה נערך מסמך המקור ובשפה אליה יש לתרגמו.

   שירות זה נדרש כאשר הפונה, מבקש להגיש למוסד רשמי בחו"ל, מסמך ישראלי, או להפך.

   2. צוואה נוטריונית: סעיף 22 לחוק הירושה, הסמיך את הנוטריונים, לערוך צוואה כרשות. לעניין זה, מחזיק נוטריון באותן סמכויות של שופט. הצוואה תופקד אצל המצווה או אצל הרשם לענייני ירושה, על פי החלטת המצווה.

   3. אישור הסכם ממון: נוטריון מוסמך לאשר הסכם ממון בין בני זוג, לפני הנישואין. שירות זה הופך, במרוצת הזמן, לנפוץ יותר, עקב שינוי התפיסה החברתית, המוביל זוגות רבים לחתום על הסכם ממון, טרם נישואיהם.

   זיהוי הפונה ובירור הכשרות

   אופן ביצוען של הסמכויות הנוטריוניות, חייב להיות בהתאם להוראות הדין. כאמור בפתח הדברים, ישנן הוראות כלליות, החלות על כל הפעולות הנוטריוניות באשר הן ואחרות, מתייחסות לפעולה מסוג מסוים.

   בין ההוראות הכלליות, יש שתיים מרכזיות, בעלות חשיבות מכרעת בתקינות האישור הנוטריוני: זיהוי הפונה וכשירותו לביצוע הפעולה.

   ראשית דבר, כאשר מגיע פונה אל הנוטריון, יזהה את הפונה, אם בידיעה אישית ואם באמצעי זיהוי אחר. למותר לציין כי הזיהוי חייב להיות וודאי ואל לו לנוטריון, לאשר אף פעולה, מבלי שהשתכנע בזהות העומד מולו.

   בכל מקרה שבו, נוטריון לא מקפיד על הוכחת הזהות של הפונה, הוא עובר עבירה אתית וחמור מכך, מעניק אישור נוטריוני שלא כדין.

   זיהה הנוטריון את הפונה, יבחן את כשרותו המשפטית לביצוע הפעולה. ראשית, אם הפונה הוא קטין, אזי חייב הנוטריון לקבל אישור מתאים. שנית, על הנוטריון מוטלת אחריות לוודא כי מבקש הפעולה, מבין את המשמעויות שלה ועושה הפעולה, מרצון חופשי.

   משרדי נוטריון מציעים סוגים שונים של שירותי נוטריון, בהתאם לסמכויות הנוטריון בחוק. במסגרת עבודתו, ישנם שירותים אשר מתבקש הנוטריון לבצעם באופן שכיח ואף יומיומי ואחרים, נדרשים לעיתים רחוקות יותר.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף