Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  מושגים מרכזיים בתהליך פונדקאות

  מושגים מרכזיים בתהליך פונדקאות

  חוק הסכמים לנשיאת עוברים מונה מספר מושגים מרכזיים בתהליך פונדקאות. על פי החוק, אם נושאת היא כל אשה הנושאת הריון עבור הורים מיועדים. האישה וההורים חייבים להיות מאושרים על ידי ועדה מקצועית.

  שר הבריאות אחראי על בחירת חברי הועדה ומינוי יושב הראש. החוק מגדיר הורים מיועדים בתור איש ואשה שהם בני זוג, המתקשרים עם אם נושאת. בפרק הפרשנות לא מתייחס החוק אל מצבם הרפואי של בני הזוג, על אף שבפועל מותר לבצע הליכי פונדקאות רק אם מצבם הרפואי של ההורים המיועדים אינו מאפשר להם להרות.

  הגדרות אחרות המופיעות בפרקי החוק קובעות מהו הסכם לנשיאת עוברים: זהו הסכם בין הורים מיועדים לבין אם נושאת, שעל פיו האם מסכימה להתעבר לאחר השתלת ביצית מופרית. בהסכם מתחייבת האם לשאת את ההיריון ולמסור את התינוק לאחר הלידה. למידע מלא על הגדרות המופיעות בחוק הסכמים לנשיאת עוברים ניתן לפנות למנהל פורום פונדקאות על מנת שייתן את המידע המלא על רזי החוק.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   גורמים המעורבים בתהליך פונדקאות

   חוק הסכמים לנשיאת עוברים מציין מהי "מחלקה מוכרת" בהקשר של פונדקאות. זו מחלקה בבית חולים או מרפאה בה ניתן לבצע פעולות רפואיות הקשורות בהפריה חוץ גופית.

   מחלקה מוכרת יכולה להיות חלק מכל בית חולים בו הכיר מנכ"ל משרד הבריאות בהודעה ברשומות ועל פי תנאים שנקבעו מראש. גורמים נוספים המעורבים בתהליך פונדקאות ומופיעים בחוק הסכמים לנשיאת עוברים הם בית המשפט ופקיד הסעד.

   הגורם האחראי על תהליך פונדקאות הוא בית משפט לענייני משפחה, אולם עד כינונו מתבצע הטיפול בין כתלי בית המשפט המחוזי. פקיד סעד ופקיד סעד ראשי מוגדרים בחוק בתור עובדים סוציאליים שהוסמכו על ידי שר העבודה והרווחה.

   מבחינה משפטית, החוק מגדיר מהם יחסי הורות וכיצד ניתן להביאם לידי ביטוי במהלך ולאחר פונדקאות. יחסי הורות מוגדרים בחוק בתור מערכת חובות, זכויות וסמכויות הקיימת בין כל הורה לילדו.

   לעומת זאת, צו הורות הוא צו הניתן על ידי הגורמים המוסמכים בדבר אפוטרופסות של הורים מיועדים על ילד. הצו קובע יחסי הורות בין הצדדים והוא מאפשר לבית המשפט למצות את הדין עם הורים שאינם עומדים בו. הגדרות אלו חיוניות למימוש פונדקאות באופן חוקי.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף