Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  כיצד מתבצע ההליך המשפטי של פינוי מדירה?

  לעיתים אנשים מסרבים לעשות את שהם נדרשים לעשות, זה בוודאי לא חדש לכם. אחד הדברים שבעלי נכסים מתמודדים איתו הינו שוכרים שמסרבים להתפנות מהדירה שברשותם. כיצד מפנים דייר סרבן?

  כיצד מתבצע ההליך המשפטי של פינוי מדירה?

  תוכן עניינים

  במידה ויש בבעלותנו דירה, יתכן שבשלב מסוים נאלץ או נרצה להשכירה לאדם אחר. על מנת להגן על עצמנו מפני דייר "בעייתי", חשוב לחתום על הסכם שכירות הכולל ביטחונות וערבויות שיתנו למשכיר. מלבד ערבויות אלה, ניתן להגיש תביעה לפינוי מושכר לבית המשפט, שתידון בזמן קצר, במידה ונדרש פינוי מדירה. רצוי, במקרים כאלה להיוועץ בעורכי דין בישראל ממשרד עורכי דין.

  שילוב סעיפי ערבויות בחוזה השכירות

  שילוב סעיפי ערבויות– בין אם ערבות בנקאית ובין אם אחרת, יסייע למשכיר לגבות כספים המגיעים לו על פי החוזה, במידה והשוכר אינו משלם אותם.

  ישנם מקרים, בהם שוכרים מחתימים כערבים על חובו של השוכר את קרובי משפחתם, ידידיהם, או את הבנק. החלטה על סוג הערבות וגובהה יעשה על פי הסכמת הצדדים. ניתן אף להיוועץ בעורכי דין בישראל ממשרד עורכי דין הבקיאים בתחום השכרת הדירות, ויעשו מאמץ "לכסות" מבחינה משפטית וכלכלית, ככל הניתן, את המשכיר.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   עורכי דין בישראל ממשרד עורכי דין אף יסייעו למשכיר, לבקשתו, לנסח את יתר הסעיפים בחוזה השכירות, כדוגמת- סעיפים הדנים בכיסוי נזק (שאינו תוצאה של בלאי סביר) שיעשה על ידי השוכר, סעיפים הדנים בזכותו של המשכיר לערוך ביקורים בדירה, סעיפים המסדירים את אופן תשלום השכירות, לרבות גובה השכירות, יום התשלום, אופן התשלום (אם בשיקים, מזומן, שיקים דחויים, תשלום חודשי ועוד). עורכי דין בישראל ממשרד עורכי דין יסייעו למשכיר לערוך הסכם שכירות מקצועי.

   ערבות בנקאית– יש לזכור, כי הערבות הבטוחה ביותר הינה ערבות בנקאית. ערבות בנקאית כרוכה בתשלום, אך הינה ערובה חזקה ביותר לחובותיו של השוכר, אם יהיו כאלה.

   שטר חוב– ערובה אחרת היא שטר חוב אותו מעניק השוכר למשכיר. שטר החוב ימולא ויובא לפירעון על ידי המשכיר במידה והשוכר עובר על תנאי השוכר.

   ערבים– בנוסף, המשכיר רשאי לפנות לערבים לחובותיו של השוכר במידה והשוכר אינו עומד בתשלומיו, ולדרוש מהם לעמוד בהתחייבותם לערוב לשוכר. במקרה כזה, הערבים עשויים להפעיל לחץ על השוכר על מנת שלא יחויבו בחובותיו בהתאם לערבות עליה חתמו עם שכירת הדירה. עם זאת, ערבים רשאים להגיש את התנגדותם למימוש הערבות.

   ואם הדייר מסרב להתפנות?

   מימוש הערבות אמנם יסייע למשכיר לקבל את המגיע לו על פי הסכם השכירות, אך על מנת לפנות את הדייר הסורר מהדירה, יש לבצע פינוי מדירה על פי תקנות סדר הדין האזרחי בהליך הקרוי "תביעה לפינוי מושכר".

   בטרם פניה לבית משפט בהליך פינוי מושכר, רצוי לפנות לעורכי דין בישראל ממשרד עורכי דין אשר יסייעו לנו בכתיבת כתבי הטענות במסגרת התביעה לפינוי מדירה ובייצוגנו בבית המשפט. עורכי דין בישראל ממשרד עורכי דין יסבירו לנו כי הליך פינוי מדירה נועד לצורך פינוי הדייר מהדירה בלבד, ואינו עוסק בחובותיו הכספיים למשכיר, אם ישנם.

   עורכי דין בישראל ממשרד עורכי דין עוד יסבירו לנו על הליך פינוי מדירה, כי על בית המשפט לדון בתביעה לפינוי מדירה בתוך שלושים ימים מיום הגשת כתב ההגנה בתביעה לפינוי מדירה.

   לאחר הגשת כתב התביעה לפינוי מדירה, רשאי הדייר להגיש את כתב הגנתו.

   כיצד ממשים פסק דין לפינוי המושכר?

   לאחר שקבלנו לידינו פסק דין המורה על הדייר הסורר להתפנות, על הדייר להתפנות על פי צו בית המשפט. עם זאת, לא כל דייר יבצע מיידית את פסק דינו של בית המשפט, ובמקרה כזה, ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל על מנת לבצע את פינוי הדירה בניגוד לרצונו של השוכר.

   בלשכת ההוצאה לפועל פותחים, באמצעות עורכי דין בישראל ממשרד עורכי דין, או ללא עורכי דין בישראל ממשרד עורכי דין, תיק הוצאה לפועל לפינוי הדייר. ראשית, לשכת ההוצאה לפועל מגישה לדייר הסורר הודעה כי נפתח כנגדו תיק בלשכת ההוצאה לפועל.

   ללא תגובת הדייר בתוך עשרים ימים, רשאי המשכיר לבקש מראש ההוצאה לפועל כי יצווה על פינו הדירה. אף הודעה זו נמסרת לדייר.

   לאחר שמוצו הליכים אלה, רשאי ראש ההוצאה לפועל לשלוח מפנים לדירה, אשר יפנו את הדייר ואת חפציו מהדירה.

   לסיכום, בעת השכרת דירה, קיימים סיכונים. לשם הפחתת הסיכונים האלה, רצוי לשלב סעיפים בחוזה השכירות אשר יסייעו למשכיר לגבות את חובו של השוכר, אם כזה יווצר.

   במידה ונדרש גם פינוי הדייר מהדירה, ניתן לפנות לבית המשפט בהליך פינוי מושכר. לאחר קבלת פסק דין לפינוי הדייר, ובמידה והאחרון אינו מתפנה, ניתן לפתוח תיק בהוצאה לפועל כנגדו.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף