Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  זכויות עבודת נוער

  אלה ההוראות העיקריות הנוגעות להעסקת נוער ואשר נקבעו בחוק עבודת הנוער והתקנות מכוחו

  זכויות עבודת נוער

  תוכן עניינים

  הגיל המינימאלי להעסקת נוער

  הינו 15, ובמהלך חופשה רשמית מביה"ס (החופש הגדול וחופשת הפסח) – גיל 14.

  עבודות אסורות

  בחוק נקבע איסור להעסיק בני נוער בעבודות שנקבעו כעבודות מסוכנות לבריאות או להתפתחות (גופנית או נפשית) של בני הנוער, כגון במקומות עבודה בהם עובדים עם גורמים מכניים, גורמים פיזיקליים, כימיים וביולוגיים. ניתן לקבל ממשרד העבודה היתר מיוחד לעבוד בעבודה אסורה, במקרה שהדבר חיוני להכשרה מקצועית של הנער/ה.

  בדיקות רפואיות

  ככלל, החוק קובע כי על הנער/ה לעבור בדיקה רפואית ולהציג למעסיק אישור רפואי המאשר את כשירותו לעבודה.

  לגבי עבודות זמניות שלא עולות על 3 חודשים בענפים שלא כרוכים במאמץ פיזי רב ובסיכון בריאותי (לדוגמא, מלצרות, טבחות, נגרות, צילום, חדרנות, תעשיית מזון, אריזה) נקבע כי די בהצגת אישור מרופא המשפחה בלבד.

  לגבי סוגי עבודות מסוכנות וקשות (לדוגמא ריתוך, נגרות, השחזה וליטוש, הפעלת מלגזות ועוד), חלה חובה לבצע בדיקות התאמה (בדיקות הבודקות התאמה לעבודה הספציפית), שהן תנאי לתחילת העבודה, וכן בדיקות רפואיות תקופתיות במהלך העבודה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   שעות עבודה ומנוחה

   אין להעביד נוער יותר מ- 8 שעות עבודה ליום ו- 40 שעות עבודה לשבוע. אולם, במקומות בהם עובדים מעל ל – 8 שעות ביום ניתן להעסיק את נער מעל גיל 16 עד 9 שעות ביום, כל עוד שבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות. אין להעביד נוער ביום המנוחה השבועית, לפי דתו (ליהודים – יום שבת). ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג לא יעובד נוער יותר מ- 7 שעות.

   שעות נוספות

   ככלל, חל איסור על העסקת נוער בשעות נוספות. אבל אם המעסיק העסיק את הנער בניגוד לחוק בשעות נוספות, עליו לשלם בגין שעות העבודה הללו שכר גבוה יותר ביחס לשכר הרגיל – בגין שעתיים נוספות ראשונות – 125% מהשכר הרגיל ו-150% החל מהשעה השלישית הנוספת ואילך.

   הפסקות בעבודה : למי שעובד 6 שעות ומעלה יש לתת לפחות 3/4 שעה הפסקה ביום למנוחה ולסעודה, ממנה לפחות חצי שעה רצופה. המעסיק יכול לקבוע כי ההפסקה לא תהיה בתשלום. בכל מקרה ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות ביום.

   עבודת לילה

   אין להעסיק נוער מתחת לגיל 16 או מי שלא סיים עדיין כיתה י' בין השעות 20:00 – 08:00 למחרת. נוער מעל גיל 16 ומי שסיים כיתה י' – אין להעסיקו בין השעות 22:00 – 06:00 למחרת, אלא אם ניתן היתר מיוחד.

   שכר מינימום

   שכר מינימום לנוער הוא מופחת משכר המינימום במשק: עד גיל 16 – 70% משכר המינימום במשק, העומד על סך של 13.49 ש"ח לשעה; גיל 16 עד 17 שנה – 75% משכר המינימום במשק, העומד על סך של 14.46 ש"ח לשעה; גיל 17 עד 18 שנה – 83% משכר המינימום במשק, העומד על סך של 16 ש"ח לשעה (הסכומים נכונים ליום 01.01.05).

   תקופת הכשרה, ניסיון או ההתלמדות

   היא חלק מתקופת העבודה, ולכן המעסיק חייב לשלם בגינה שכר עבודה.

   חופשה שנתית

   18 ימי חופשה שנתית (כולל שבתות) לכל שנת עבודה.

   הוצאות נסיעה

   על המעסיק קיימת החובה לשאת בהוצאות נסיעה של הנוער, באם יש הוצאה כזו, עד לסכום של 21.14 ש"ח ליום עבודה (נכון ליום 01.01.06).

   רישום

   אין להעסיק נער אלא אם הוא מצויד בפנקס עבודה שהוצא ע"י לשכת התעסוקה במקום מגורי הנער. את הפנקס יש להפקיד אצל המעסיק. המעסיק חייב לרשום נוער המועסק על ידו. כמו כן, המעסיק חייב למסור לנוער הודעה עם פירוט תנאי העבודה.

   מיסים

   המעסיק נושא בדמי ביטוח הלאומי ואסור לנכות או לקזז תשלום זה משכרו של נער. הנוער חייב בתשלום מס הכנסה, רק אם שכרו הכולל עובר את סף המס המחוייב בתשלום (4,100 ש"ח נכון ליום 01.01.03). נערים בני 16-18 זכאים לנקודת זכות נוספת לעניין תשלום מס הכנסה.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף