Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  זהירות – נזיקין וביטוח (חלק א)

  זהירות – נזיקין וביטוח (חלק א)

  תוכן עניינים

  חוק איסור לשון הרע

  חוק איסור לשון הרע כולל קשת רחבה של פעולות הנכללות בהגדרת לשון הרע. ככלל, כל פרסום העלול לבזות ולהשפיל אדם או תאגיד, מהווה לשון הרע.

  חוק איסור לשון הרע מגדיר "פרסום" בהגדרה רחבה הכוללת הן פרסום בעל פה והן פרסום בכתב, בכל אמצעי, לרבות ציור, תנועה, צליל וכיוצא באלה. עם זאת, ישנן הגנות שונות, למפרסם, בחוק איסור לשון הרע, וביניהן, הגנת אמת בפרסום, לפיה נדרש המפרסם להוכיח כי הייתה אמת בפרסום וכי היה בעצם הפרסום עניין ציבורי. הגנה נוספת היא תום לב, כאשר יש צורך להוכיח נסיבות שונות, האמורות בחוק, בכדי שתקום ההגנה.

  למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לחוק איסור לשון הרע ניתן לפנות לפורום דיני נזיקין וביטוח- באתר הפורומים המשפטיים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   תחשיב נזק

   תחשיב נזק הינו מסמך שכיח בדיני הנזיקין. בו מפרט הניזוק את הוצאותיו בעבר ובעתיד, בשל הנזק שנגרם לו. לתחשיב הנזק משמעות רבה, שכן, באמצעותו בית המשפט נחשף להוצאות ולמגבלות שנגרמו לתובע בגין הנזק.

   על תחשיב הנזק לכלול, בין היתר, פרטים אודות הניזוק: גיל, סטטוס, השכלתו ומקצועו.

   כן יש לציין, האם נגרמה לניזוק נכות ובאיזה היקף. כמו כן, יש לציין האם הניזוק מוגבל בפעולותיו כתוצאה מקרות הנזק והאם מגבלות אילו פוגמות בתפקודו היומיומי. בתחשיב הנזק, קיימת חשיבות רבה לכושר ההשתכרות של הניזוק. בית המשפט בוחן האם נפגע כושרו להשתכר, בגין הנזק, ובאיזה היקף, הן לגבי יכולתו בעבר והן ביחס לכושרו העתידי להשתכר.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לתחשיב נזק ניתן לפנות לפורום דיני נזיקין וביטוח- באתר הפורומים המשפטיים.

   נזק ראייתי

   בדיני הנזיקין קיים הכלל, המוציא מחברו – עליו הראיה. כלומר, כאשר התובע מבקש פיצוי עבור נזק שהוא טוען לו, שומה עליו להוכיח כי הנתבע גרם לנזקו זה.

   אולם, ייתכנו מצבים בהם התובע מנוע מלהוכיח את תביעתו בשל נזק ראייתי שנגרם לו, או אז, במידה וימצא כי הנתבע, ברשלנותו, גרם לנזק ראייתי, יתהפך נטל ההוכחה ועל הנתבע יהא להוכיח כי אין קשר סיבתי בין התנהלותו לבין נזקו של התובע, ולפיכך לא חייב הוא לפצותו.

   סוגיה זו שכיחה בתביעות בגין רשלנות רפואית, בנסיבות בהן נגרם נזק לחולה, אך אין לו אפשרות להוכיח את הרשלנות בשל היעדר תיעוד רפואי. במקרים אלו, יכול ויעבור נטל ההוכחה לכתפי הנתבע להוכיח כי לא הייתה רשלנות בטיפול.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לנזק ראייתי ניתן לפנות לפורום דיני נזיקין וביטוח- באתר הפורומים המשפטיים.

   פקודת הנזיקין

   פקודת הנזיקין הינה פקודה מתקופת המנדט הבריטי, המהווה חלק מהמשפט האזרחי במדינת ישראל. ככלל, פקודת הנזיקין עוסקת בנסיבות בהן נגרם נזק לאדם, בין ממוני ובין פיזי, ובגין נזק זה, תובע הניזוק פיצוי מן המזיק האחראי לקרות הנזק.

   העילות לתביעה המבוססת על פקודת הנזיקין מגוונות וביניהן, תביעה בגין רשלנות, תקיפה, מטרד ליחיד/לרבים, לשון הרע, תאונות דרכים, הפרת חובה חקוקה, וכו'. ככלל, פקודת הנזיקין עוסקת בשאלה האם נגרם נזק לניזוק, והאם קמה אחריותו של המזיק לנזק זה? וכן מהי התרופה לה זכאי הניזוק כתוצאה מן הנזק? ככלל, בתי המשפט יאמדו את הנזק ויתרגמו אותו לפיצוי כספי ההולם את היקפו.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לפקודת הנזיקין ניתן לפנות לפורום דיני נזיקין וביטוח- באתר הפורומים המשפטיים.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר law4youth החוג למשפטים אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף