Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  הפרות חוזה והתרופות לכך

  ראשית כל, אם אתם מתעניינים בדיני חוזים, עליכם להיכנס לאתר חוזה או לפורום דיני חוזים – באתר הפורומים המשפטיים.

  הפרות חוזה והתרופות לכך

  תוכן עניינים

  חוזה מחייב כדין

  חוזה משמש את הצדדים כדי להגשים את רצונותיהם באופן משותף. החוזה הוא כלי מרכזי שמאפשר תועלות כלכליות בחברה.

  חוזה מחייב את הצדדים החתומים עליו כל עוד הוא עומד בתנאים אשר קובע חוק החוזים.
  מטרתו העיקרית של החוזה היא שמירה על חיי מסחר וחיי חברה תקינים שכן 'חוזים יש לקיים'.

  צד אשר יבחר לא לקיים את התחייבויותיו, החוק קובע מראש סעדים שיוכל לקבל הצד הנפגע במקרה של הפרות חוזה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הפרות חוזה – מה אפשר לעשות?

   חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א – 1970, אשר מכונה "חוק התרופות" קובע מה עושים כאשר מתקיימות הפרות חוזה. רצוי כמובן כי במקרה של הפרת חוזה יפנה הנפגע לקבלת ייעוץ מעורך דין המומחה בתחום ובכך יגדיל את סיכוייו לקבל סעד בגין הפרות חוזה להן גרם הצד השני.

   על מנת שבית המשפט יקבע כי היו הפרות חוזה עליו לבחון את מכלול התניות המופיעות בחוזה. בית המשפט יבחן האם קימות תניות מהותיות המופיעות בחוזה שלא התקיימו (הפרה יסודית) לבין הפרה שאינה יסודית ויקבע האם זכאי הנפגע לסעד המבוקש.

   ס' 17 לחוק התרופות קובע מהי 'הפרה צפויה' – מימד הזמן של ה'הפרה' מורחב, והנפגע יכול לתבוע תרופות בעבור חוזה אשר טרם בוצעה לו הפרה אבל התובע יודע שהצד השני אינו מתכוון לקיים את תנאי החוזה או לא יוכל לקיימו.

   תרופות בגין הפרות חוזה

   1. אכיפה: ס' 3 לחוק התרופות קובע כי נפגע יוכל לבקש את סעד אכיפת החוזה עקב הפרת חוזה. החוק קובע תנאים אשר בהתקיימותם לא ייתן בית המשפט את הסעד:

   • החוזה לא בר ביצוע.

   • החוזה תוצאתו היא כפייה לקבל או לעשות עבודה או שירות אישיים.

   • לשם אכיפת החוזה יש צורך בפיקוח בלתי סביר של בית המשפט על קיום החוזה.

   • אכיפת החוזה אינה צודקת בנסיבות העניין – שיקול רחב של בית המשפט.

   כמו כן, רשאי בית המשפט להתנות את האכיפה בתנאים לפי שיקול דעתו.

   2. ביטול והשבה: ס' 6 ו-7 לחוק התרופות קובעים כי הנפגע זכאי לבקש את ביטול החוזה אם היתה הפרה יסודית שלו. כל עוד לא התקיימה הפרה יסודית יכול הנפגע לבטל את החוזה אם נתן למפר הודעה זמן סביר מראש. בית המשפט בוחן 'הפרה יסודית' ככזו שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו היה צופה את ההפרה ותוצאותיה.

   החוק מאפשר לבקש סעד של ביטול והשבה גם אם לא היתה הפרה יסודית אך יש צורך להעניק למפר הודעה על הביטול זמן סביר מראש.

   3. פיצויים: ס' 2 לחוק התרופות. זהו סעד נוסף אותו יכול לבקש הנפגע. הנפגע זכאי לפיצויים אם יוכיח לבית המשפט כי נגרם לו נזק עקב הפרות חוזה. בית המשפט יחפש נזק שהמפר צריך היה לצפות אותו כבר ברגע חתימת החוזה. סוגי הפיצויים בהם מכיר החוק הם:

   פיצויי הסתמכות – (ס' 10 לחוק התרופות) אלו פיצויים בעבור הנזק שנגרם כתוצאה מההפרה. המטרה היא להביא את הנפגע למצב כאילו התקיים בו החוזה ולא נעשו בו הפרות חוזה.

   פיצויים בעבור נזק שאינו נזק ממון – (ס' 13 לחוק התרופות) אלו פיצויים בעבור עוגמת נפש.

   פיצויים מוסכמים – (ס' 15 לחוק התרופות) פיצוי אשר הצדדים מסכימים עליו מראש לאחר שנעשו הפרות חוזה.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף