Law4youth_MainPic החוג למשפטים
Law4youth_MainPic החוג למשפטים
פנייה לייעוץ אישי  דיני משפחה – מונחים חשובים

  דיני משפחה – מונחים חשובים

  תוכן עניינים

  צו ירושה

  צו הירושה יינתן במקום בו המנוח לא הותיר אחריו צוואה. בנסיבות כאלו, ייקבעו זכויות היורשים על פי ההסדרים הקבועים בחוק הירושה. אחד מהיורשים על פי דין רשאי להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה ולבקש לקבל צו ירושה בעניין עיזבון המנוח.

  זכויות היורשים, הקבועות בצו ירושה, הן בעלות תוקף דקלרטיבי ומצהירות כלפי כולי עלמא על זכויותיהם של היורשים על פי דין. צו הירושה אינו יוצר זכויות, וכל תפקידו מתמצה בהצהרה על זכויות היורשים.

  צו ירושה כולל, את מועד פטירת המנוח ומקום פטירתו, את שמות היורשים על פי דין וחלקיהם בעיזבון המנוח, ותוקפו ככל פסק דין.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   רשם לענייני ירושה

   הרשם לענייני ירושה מופקד על כל נושא העיזבונות, בין אם על פי הוראות צוואה ובין על ידי הוראות חוק הירושה.

   במסגרת תפקידו מקבל הרשם לענייני ירושה בקשות לקבלת צווי ירושה וכן בקשות לצווי קיום צוואה, ומתפקידו לבחון האם יש למנוח צוואה ובאין התנגדויות, לתת את הצו כמבוקש. במידה ומוגשת התנגדות לקבלת הצווים, הרשם לענייני ירושה אינו מוסמך לדון בה, והוא מעביר את המשך ההליכים לבית המשפט לענייני משפחה, לבירור ההתנגדות.

   הבקשה לצווי ירושה או צווי קיום צוואה מוגשת לרשם שבאזור שיפוטו גר המנוח, בטרם נפטר. לשכות הרשמים ממוקמות בתל אביב, ירושלים, נצרת עילית, חיפה ובאר שבע, והם יושבים כאגף עצמאי במשרדי האפוטרופוס הכללי.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לרשם לענייני ירושה ניתן לפנות לפורום דיני משפחה- באתר הפורומים המשפטיים.

   נוסח צוואה

   העיקרון המנחה בנוסח צוואה הוא החופש לצוות בעיזבון כטוב בעיני המצווה. מגמת בתי המשפט היא להגשים את רצון המצווה כפי שבא לידי ביטוי בצוואתו ולהתעלם, במידת האפשר, מפגמים צורניים-טכניים בנוסח הצוואה.

   ניתן לערוך צוואה בארבע צורות:

   1. צוואה בכתב יד – נוסח הצוואה נערך בכתב ידו של המצווה. על הצוואה חותם המצווה תוך ציון תאריך עשייתה.

   2. צוואה בעדים – צוואה עליה חותמים שני מצווים, בעת עריכתה. בנוסף לחתימתו של המצווה וציון התאריך.

   3. צוואה בעל פה – צוואה הנערכת על ידי שכיב מרע, או אדם שחש עצמו כעומד בפני המוות. המצווה מצווה, בפני שני עדים, בעל פה, את צוואתו. על העדים לרשום את דבריו, ללא עיכוב, תוך ציון התאריך והנסיבות, ולהפקידה אצל הרשם לענייני ירושה.

   4. צוואה בפני רשות – צוואה הנערכת, בכתב או בעל פה, בפני רשות שקיבלה הסמכה לכך מאת החוק, בהן: בית משפט, נוטריון, הרשם לענייני ירושה ובית דין דתי . על הרשות להקריא בפני המצווה את צוואתו, ועל האחרון לאשרה.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לנוסח צוואה ניתן לפנות לפורום דיני משפחה- באתר הפורומים המשפטיים.

   צו קיום צוואה

   בנסיבות בהן הותיר המנוח אחריו צוואה, זכאי אחד מהיורשים על פי הצוואה, או כל צד אחר מעוניין, להגיש לרשם לענייני ירושה, שבמחוז שיפוטו ישב המנוח בטרם מותו, בבקשה לקבל צו קיום צוואה.

   לא ניתן לחלק את עיזבון המנוח על פי הצוואה בלבד, גם אם היא ברורה דייה ואין מחלוקות בנוגע לחלוקת הרכוש. רק לאחר שהרשם לענייני ירושה נותן צו קיום צוואה, ניתן לחלק את העיזבון ליורשים.

   הבקשה לצו קיום צוואה מתפרסת בעיתון יומי, וניתן להגיש לרשם לענייני ירושה התנגדות למתן הצו, בתוך 14 יום מיום פרסום הבקשה. הרשם אינו מוסמך לפסוק בהתנגדות ועליו להעביר את הבקשה עם ההתנגדות לה לבית המשפט לענייני משפחה.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור לצו קיום צוואה ניתן לפנות לפורום דיני משפחה- באתר הפורומים המשפטיים.

   משמורת

   פירוש המונח משמורת הוא הזכות והחובה של הורה להשגיח ולטפל בילדו, לדאוג לכל צרכיו ולפעול לטובתו.

   ככלל, הזכות למשמורת, הידועה בחוק בתור "חזקה", מוקנת לאם ולאב במשותף, כך קובע סעיף 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. אולם, יש מצבים בהם יש צורך לקבוע מי מבין ההורים יישא באחריות הרצופה לילד . את שאלת המשמורת, יכריע בית המשפט על פי עיקרון טובת הילד.

   בהקשר זה יש לדעת, כי קיימת "חזקת הגיל הרך" לילדים עד גיל 6, המקנה את המשמורת עליהם אוטומטית לאם. זוהי חזקה שניתנת לסתירה, במצבים בהם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות קביעה אחרת.

   למענה משפטי מקצועי מיידי על כל שאלה בתחום הקשור משמורת ניתן לפנות לפורום דיני משפחה- באתר הפורומים המשפטיים.

   *התוכן המשובץ באתר זה, אתר Law4youth אנו תחליף לייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק, או מקיף או מעודכן. אין להסתמך על האמור, והעושה כן – עושה זאת באחריותו.

   לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף